Hva nå? Tips til videre arbeid

Publisert: 28.04.2022

Privat: Barnevern Hva nå? Tips til videre arbeid Takk for at du tok deg tid til å gjennomføre nettkurset! Er din barnehage allerede i gang med å bli Regnbuefyrtårn er dette første trinn i et større arbeid. Vi kommer til bruke tid til å diskutere nettkurset på første samling. Ønsker du at din arbeidsplass skal […]

Takk for at du tok deg tid til å gjennomføre nettkurset!

Er din barnehage allerede i gang med å bli Regnbuefyrtårn er dette første trinn i et større arbeid. Vi kommer til bruke tid til å diskutere nettkurset på første samling.

Ønsker du at din arbeidsplass skal få mer kompetanse eller å bli Regnbuefyrtårn? Ta kontakt med Skeiv kunnskap for mer informasjon om Regnbuefyrtårn eller Rosa kompetanse for informasjon om kurs.

Nyttige lenker for videre lesning og arbeid:

Dette kurset er laget av Skeiv kunnskap og Rosa kompetanse barnehage. I utviklingen av kurset har latt oss inspirere av flere svenske organisasjoners nettkurs: RFSLs «HBTQ grundkurs», Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsas nettkurs «Normino», Stockholm Läns Landsting «HBTQ-diplomering», og Skeiv Ungdoms metodemateriale «Riv gjerdene».Filmen var laget av Rosa kompetanse barnehage med finansiering av Stiftelsen Dam.

Referanseliste:

Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Holmelid, Øystein (2021) Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020. Universitetet i Bergen. https://nforsk.brage.unit.no/nforsk-xmlui/bitstream/handle/11250/2760732/Seksuell_orientering_kj%25C3%25B8nnsmangfold_levek%25C3%25A5r.pdf?sequence=2&isAllowed=yI

Andersen, Norman og Malterud Kirsti (2013) Seksuell orientering og levekår. UniHelse. https://bufdir.no/lhbt/Dokumentside/?docId=BUF00002184

Ekteskapsloven (1991) Lov om ekteskap. (LOV-1991-07-04-47) Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47

Engsbak, Reidar (2019) Ny paraderekord for Oslo Pride. Blikk.
https://blikk.no/uncatogorized/ny-paraderekord-for-oslo-pride/149103

Førland, Jenny og Halmøy, Aksel Hallan. (2021) Gjemte ansiktene i pride-paradene: – Det var viktig for oss å vise at vi ikke var til fare for noen. NRK
https://www.nrk.no/norge/pride-i-norge-_-fra-da-til-na-1.15553725

Gullikstad, Berit.(2013) Interseksjonalitet – et fruktbart begrep. Tidsskrift for kjønnsforskning
Volume 37 , Number 1, Sider: 68 – 75

Helse Norge (2020) Endring av juridisk kjønn. https://www.helsenorge.no/rettigheter/endring-av-juridisk-kjonn

Helse- og omsorgsdepartementet.(2017) Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf

ILGA World (2020) State-Sponsored Homophobia 2020: Global Legislation Overview Update. ILGA. s. 113. https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2020.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Langeland, Fredrik; Eggebø, Helga; Anderssen, Norman og Stubberud, Elisabeth (2021) Interkjønn og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Nordlandsforskning.
https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/kjonn_identitet/interkjonn_og_variasjon_i_kroppslig_kjonnsutvikling_refleksjoner_om_identitet_politikk_og_helsetilbud.pdf

Likestillings- og diskrimineringsloven (2017)
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2017-06-16-51)Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Lov om endring av juridisk kjønn (2016). Lov om endring av juridisk kjønn (LOV-2016-06-17-46). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-46

NOU 2019: 19 (2019) Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-19/id2677658/

NOU 2015: 2 (2015) Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/

For informasjon om norsk skeivt historie se Skeivt arkiv: https://skeivtarkiv.no/