Kurs og kompetanseheving

Skeiv Kunnskap har ulike kompetansehevingstilbud innen normer, kjønn og seksualitetsmangfold. Vi tilbyr kurs til ledere og ansatte på arbeidsplassen, veiledning av ledelsen og bistår i ledelsesforankrede endringsprosesser.

For å sikre at alle har tilgang på likeverdige tjenester og arbeidsplasser,  trenger arbeidsplassene og tjenestene kompetanse om hva som kan gjøres på egen arbeidsplass. Gjennom våre kurs fokuserer vi på hvordan normer i samfunnet kan skape utenforskap, forskjellsbehandling og diskriminering – og ser sammen med deg og din virksomhet på hvordan vi kan skape en mer inkluderende praksis. Vi tilbyr sektortilpasset kompetanseheving av ulikt omfang innen:

Ofte stilte spørsmål

Hva slags kurs tilbyr dere?

Vi kan skreddersy kurs etter deres ønsker, alt ettersom ønsket læringsutbytte. Vi anbefaler kurs både for ledelsen og de ansatte. Vi jobber prosessorientert, og varig endring er noe som skjer over tid. Læring på det høyeste nivået får dere gjennom å bli Regnbuefyrtårn.

Noe avhengig av sektor, kan vi tilby:

  • Regnbuefyrtårn- kvalitetsmerke for hele arbeidsplassen
  • Halvdagskurs (3 t.)
  • Heldagskurs
  • Kortere foredrag
  • Rådgivning

Hvor mye tid må vi sette av til et kurs?

Vi tilbyr alt fra kortere innsatser som foredrag, halvdags workshops, heldagsworkshops til mer omfattende prosesser som veiledning av ledelsen og kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn.

Hva lærer vi på kurs med dere?

Vi opplever at mange tror de har et bevisst forhold til egne antakelser og normer om kjønn og seksualitet. Med våre kurs oppdager kursdeltakerne ofte hvordan de selv bidrar til forskjellsbehandling og diskriminering uten å være bevisst det eller ønske det. Vi fokuserer på hvordan normer i samfunnet kan skape utenforskap, forskjellsbehandling og diskriminering.

Kursets læringsutbytte vil avhenge av dets omfang. Felles for alle kursene er at ansatte og ledelse vil sitte igjen med større bevissthet og et mer konkret forhold til hva man selv kan gjøre på arbeidsplassen og i dagliglivet.

Hva mener dere med at dere jobber ledelsesforankret og prosessorientert?

Å skape normbevisste arbeidsplasser er et endringsarbeid som tar tid, og for å lykkes er det nødvendig at hver enkelt arbeidsplass og leder har eierskap til de prosessene som må settes i gang for å sikre at kunnskap om likestilling og antidiskriminering blir værende i arbeidsplassene over tid.

Hva betyr det at dere jobber med normkritikk?

Skeiv kunnskap jobber ut fra en pedagogikk som kalles normkritikk. Normkritikk som metode ble utviklet i Sverige, og handler om å forholde seg kritisk til og skape refleksjon rundt normer og forventninger i samfunnet. Normkritikk tar utgangspunkt i at det ikke er normbryterne som må tilpasse seg normene, men at vi må bli bevisste de normene som usynliggjør og diskriminerer. 

Når folk blir bevisst sine egne fordommer og reflekterer over hvordan normer kan virke begrensende kan vi utvikle mer inkluderende og ikke-trakasserende måter å møte hverandre på, hvilket vil ha stor effekt på skeives levekår og helse.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Vi leverer forskningsforankret kunnskap om skeive levekår i Norge og mye av undervisningen bygger på refleksjonsoppgaver om antagelser og forestillinger om kjønn og seksualitet. Kursene kan legges opp med ulik lengde og fokus, men alle bygger på aktiv deltakelse og deltakernes erfaringer. Sammen prøver vi å finne ut hvordan vi kan jobbe videre for at alle skal få tilgang på likeverdige tjenester og trygge arbeidsplasser uavhengig av kjønn, seksualitet, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, alder og religiøs eller kulturell bakgrunn.

Hvem holder dere kurs for?

Vår hovedmålgruppe er kommunale arbeidsplasser og tjenester i Oslo og Viken. Vi gjør også betalte oppdrag for private og statlige aktører.

Våre kurs er sektortilpasset og vi bruker praktiske eksempler som er relevante på arbeidsplassen. Våre hovedsektorer er kommunal administrasjon, administrasjon, HR og ledelse, helse og sosial, eldreomsorg og skole.

Hvor holdes kursene?

Vi kommer fysisk til dere. Vi kan også undervise digitalt dersom forholdene krever dette.

Hvilke språk underviser dere på?

Vi underviser på norsk, men kan også holde kurs på engelsk. Vi kan tilpasse kurs på norsk for folk med annet morsmål.

Hvor mange kan delta?

Vi kan undervise både små og store grupper, og kan dele inn i mindre grupper for refleksjon og diskusjon underveis i kurset. Ta kontakt, så finner vi en løsning.

Hvilket teoretisk grunnlag er kursene basert på?

Våre kurs er forskningsforankret og bygger på forskning på skeive levekår, normkritikk, interseksjonalitet og majoritets- og minoritetsperspektiver. Vi bruker godt dokumenterte metoder i våre kurs.

Hva kreves av oss som arbeidsplass?

Hva som kreves av dere kommer an på hvilke type kurs dere velger. Vi vil avklare hva som forventes av dere og oss over telefonen før vi kommer til dere. For å sikre ønsket læringsutbytte ber vi kursdeltakerne evaluere kurset i ettertid.

Holder dere kurs for private virksomheter?

Ja! Vår hovedmålgruppe er kommunale virksomheter i Oslo og Viken, men vi gjør betalte oppdrag for bedrifter og privat og statlige virksomheter. Kursene våre er spesialtilpasset ulike sektorer, men vi kan etter avtale skreddersy opplegg for andre.

Hvordan begynner vi?

Send oss en mail eller ring oss. Sammen diskuterer vi hvilket opplegg som passer best for deres arbeidsplass. Dersom du ønsker å lære mer i mellomtiden kan du sjekke ut våre læringsressurser og nettkurs. 

Kursene er utviklet i samarbeid med relevante etater i Oslo kommune – Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten, Helseetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Tilbudet er gratis for kommunal sektor i Oslo og Bærum. Vi gjør også oppdragsbasert kompetansehevingsarbeid til andre kommunale virksomheter i Viken og til private aktører i Oslo og Viken. I 2020 støttet Oslo kommune oss til å utvikle våre digitale læringsressurser, og derfor kan vi nå tilby digitale ressurser og nettkurs.

Del på: