1.3. Kjønn i et internasjonalt perspektiv

Publisert: 15.10.2020

Kjønnsnormer og kjønnsforståelser varierer mellom ulike kulturer.

Kjønnsnormer og assosiasjoner til maskulinitet og femininitet varierer mellom kulturer og subkulturer. I Argentina er hestekultur og ridning typisk mannsdominert og assosiert med maskulinitet. I Norge er det derimot flest kvinner som holder på med ridning og hestesport. Foto: Jennifer Griffin

Kjønnsnormer

Hvilke forventninger som stilles til å for eksempel være kvinne eller mann varierer fra del til del i verden. Forestillingene om hva som er maskulint eller feminint varierer også. Kjønnsnormer påvirkes av faktorier som tradisjon, religion og historie. Å være kvinne i Colombia eller India betyr å møte andre forventninger til hva som blir sett på som passende oppførsel for jenter, eller hva jenter forventes å interessere seg for eller hvordan de forventes å kle seg enn det jenter møter i Norge. Ofte er kjønnsnormer også ulike mellom urbane og rurale strøk, mellom ulike sosioøkonomiske klasser eller mellom ulike etniske grupper.

Mange steder har kolonihistorie spilt en rolle for hvordan kjønnsnormer har blitt endra. I tidligere britiske kolonier i afrikanske land ble for eksempel datidens engelske kjønnsroller overført til kolonilandene ved at kvinner ble utelatt fra politiske og økonomiske sfærer, i tillegg til at rasisme påvirket synet på afrikanske kvinner i kolonistyrene.

Kjønnsinndelinger

Mange steder har kjønn tradisjonelt blitt kategorisert på andre måter enn måten vi i dag kategoriserer kjønn på i den vestlige verden. Ulike språk gjør også at vi kjønner hverandre på ulike måter: For eksempel har en ikke kjønna pronomen i de finsk-ugriske språkene, som finsk, estisk og de samiske språkene. Da snakker man ikke om “han”, “hun”, “hen” eller “det”, men har et felles pronomen for tredje person entall.  

Forståelsen for kjønnsminoriteter er også ulik i forskjellige deler av verden. I tabellen under er en oversikt over begreper fra ulike steder i verden som viser deler av et større kjønnsmangfold. Selv om en del personer innenfor disse begrepene kan falle innenfor de vestlige kategoriene trans, intersex eller ikke-binær, er det ikke mulig å oversette begrepene til vestlige terminologier. Dette fordi begrepene som helhet har ulik betydning og ulike tolkningsrammer. 

Begreper for personer med normbrytende kjønnsidentiteter og/eller kropper i ulike deler av verden:

BegrepOmrådeBeskrivelse
HijrasIndia, PakistanPersoner med kvinnelig kjønnsuttrykk som inkluderer både personer som hadde blitt kategorisert som trans og personer som hadde blitt kategorisert som intersex i Vesten. Hijras lever gjerne i egne organiserte miljø og har tradisjonelt hatt en rolle som underholdere i bryllup og andre viktige seremonier. 
Fa’afafineSamoaPersoner som blir registrert som gutter etter fødsel, men som har primært feminine kjønnsuttrykk og kjønnsroller, eller som blander feminine og maskuline uttrykk og roller. 
Two-spiritUSA og CanadaEt moderne samlebegrep for å beskrive kjønns- og seksualitetspraksiser som tradisjonelt har blitt kategorisert i andre kategorier enn mann eller kvinne i ulike nordamerikanske urfolksgrupper. Begrepene og hvem som blir inkludert i de varierer fra gruppe til gruppe. Mohavefolket har for eksempel tradisjonelt fire kjønnskategorier. Hos Navajofolket har personer med både feminin og maskulin status en viktig seremoniell rolle og blir kalla nadleehi.  
MuxeMexicoZapotekerfolket i det sørlige Mexico bruker begrepet muxe for personer registrert som gutter etter fødsel, men som bruker kvinnelige klær og inntar en kvinnelig kjønnsrolle. 
Muxe’en Estrella Vazquez på framsiden av mexicanske Vouge i november 2019. Foto: Vogue Handout/EPA

Hva skjer når du bryter en norm? Les 1. 4. Normbrudd

Del på: